Webbmätningar

På Bredbandskollens webbplats används cookies (kakor) som lagras på besökarens dator när tjänsten används. Den cookie som lagras på besökarens dator innehåller endast en identifikationskod. Denna identifikationskod används sedan för att koppla samman den dator som används vid mätningen med informationen i Bredbandskollens databas.


Bredbandskollen lagrar följande information i databasen efter varje mätning:

 • Datum och tid för mätningen
 • En opersonlig identifikationskod som kopplar samman mätningen med en cookie
 • Datorns IP-adress
 • Information om var användarens operatör finns rent geografiskt
 • Mätresultat (skickad/mottagen bandbredd samt svarstid)
 • Mot vilken server mätningen gjordes
 • Användarens angivna maxhastighet
 • Användarens operatör
 • Användarens operativsystem och webbläsare

Syftet med IIS behandling av dessa uppgifter är bland annat att ge underlag för statistik.

Geografisk information
Uträkning av medelhastighet per län är baserat på mätresultat från åren 2008-2016 och teknikerna xDSL, kabel-tv och fiber. Den geografiska positionen bestäms av det IP-nummer mätningen utförs ifrån och som översatts till så kallat GeoIP. Det saknas tyvärr användbar geografisk position vid mätning via webbläsare över mobilnäten, då GeoIP är knutet till operatörernas nät snarare än användarnas datorer.


Information om abonnemang
Under de första åren med Bredbandskollen angav testaren själv vilken typ av abonnemang denne hade. Under 2011 tillkom ny funktionalitet och operatörerna fick genom ett så kallat API möjlighet att ange typ av abonnemang. I takt med att fler operatörer anslutit sig har fler mätningar kunnat kompletteras med dessa uppgifter. Under 2015 var abonnemangstypen känd för ungefär hälften av alla mätresultat.


Urval och rensning av data
Det är enbart mätningar som har skickad och mottagen hastighet samt svarstid som är större än noll som är med i underlaget för denna statistik. I diagram wrap 2-1 redovisas samtliga mätningar. I övriga diagram är enbart mätningar genomförda i Sverige med, såvida inget annat anges.

I diagram wrap 5-1 är abonnemangstyperna grupperade enligt följande:


I grupperingen över 100 Mbit/s ingår

 • 500-1000 Mbit/s fiber
 • 300-500 Mbit/s fiber
 • 150-250 Mbit/s fiber
 • Upp till 500 Mbit/s kabeltv
 • 150-250 Mbit/s kabeltv
 • 100-200 Mbit/s kabeltv

I grupperingen 50-100 Mbit/s ingår

 • 50-100 Mbit/s fiber
 • 60-100 Mbit/s fiber
 • 50-100 Mbit/s kabeltv

I grupperingen under 50 Mbit/s ingår

 • 20-30 Mbit/s fiber
 • 24 Mbit/s fiber
 • 7-10 Mbit/s Fiber
 • 10 Mbit/s fiber
 • 8-10 Mbit/s Fiber
 • 1,5-2 Mbit/s fiber
 • 25-50 Mbit/s kabeltv
 • 15-30 Mbit/s kabeltv
 • 12-25 Mbit/s kabeltv
 • 7-10 Mbit/s kabeltv

Mobilmätningar

Bredbandskollen lagrar följande information efter varje mätning med mobilappen:

 1. Datum och tid för mätningen.
 2. En opersonlig identifikationskod som kopplar samman mätningen med din telefon (motsvarande cookie).
 3. IP-adress (oftast den gateway som operatören använder för att nå ut på internet).
 4. Information om var användaren befann sig rent geografiskt samt noggrannhet för positionen.
 5. Mätresultat (skickad/mottagen bandbredd samt latency (svarstid)).
 6. Mot vilken server mätningen gjordes.
 7. Användarens operatör.
 8. Telefonmodell och systemversion.
 9. Vad användaren svarade på frågan om var han befann sig (inomhus, utomhus, i bil).
 10. Om användaren gjorde mätningen över mobilnät eller wifi.


Mätningarna har lagrats i vår databas och efter att geografisk information om län, kommun och ort har lagts till. Sammanställningar har sedan gjorts utifrån län, kommun, ort och operatör. Mätningar med app utförda över trådlösa wifi-nät är inte medräknade på Bredbandskollens statistiksida.


I redovisningen av Sveriges tätorter och småorter har de orter där det gjorts mer än 250 mätningar mellan 2010 och 12 mars 2015 valts ut. Men var uppmärksam på antal mätningar på orten.


Sammanställning och redovisning av mätningar per operatör har enbart gjorts för de fyra största (Tre, Telia, Telenor och Tele2).


Angående extremvärden

Endast mätningar med fullständiga värden är med. Ofullständiga mätvärden har rensats bort (skickad/mottagen bandbredd = 0, eller latency = 0). Efter en första sammanställning av mätresultatet beslutades att rensa bort/utesluta mätningar som gjorts av extrema stor-mätare eftersom deras mätningar vägde alltför tungt i ett avgränsat område. Mätningar med 13 specifika id-koder (se punkt 2 ovan) rensades bort. Dessa id hade över 8 000 mätningar under 2014-2015. Vidare rensades mätningar från specifika id som hade över 8 000 mätningar under perioden 2010-2013 bort.