OPAPI (OPeratörsAPI) är Bredbandskollens benämning på vårat api mot de operatörer som vi i dagsläget utbyter information med varje gång Bredbandskollen används.


Syftet från Bredbandskollens sida är att dels att förbättra användarupplevelsen genom att ge användaren mer information om sitt mätresultat, och dels att samla bättre underlag för statistik. Vad vi kan uppnå med OPAPI är att användaren slipper ange vilket abonnemang hen har då vi kan få denna information direkt från operatören under, eller strax efter, pågående mätning.


Operatörerna å sin sida får sina användares mätresultat direkt rapporterade till sig, oavsett om något abonnemang kan identifieras. Respektive operatör kan sedan använda dessa mätresultat för att förbättra sin support och/eller sammanställa egen statistik. Man kan t.ex. erbjuda en bättre användarupplevelse vid support genom att koppla ihop det till mätningen sparade ip-numret med den användare som hade det ip-numret vid tidpunkten då mätningen utfördes. På så vis kan personal hos operatörens support direkt se mätningar som kunden de pratar med utfört.


Hur fungerar det?


Då webbsidan som innehåller mätmotorn har laddat klart i webbläsaren hämtar den in en mängd inställningar från en av servern genererad inställningsfil. Vad det anbelangar OPAPI är två variabler av vikt här:


Användarens operatör: Inställningsfilen läser på serversidan in information om vilken operatör som användaren har via hens ip-nummer och tjänsten GeoIP från Maxmind.

Användarens användar-id [cookie]: Om hen har utfört mätningar tidigare har vi redan sparat undan en cookie med ett unikt användar-id. Denna cookie knyter ihop samtliga mätningar utförda på samma fysiska enhet. M.a.o. så delar mätningarna samma cookie.


När inläsningen av inställningsfilen är klar skickas ett intitieringsanrop till aktuell operatör. Med detta anrop skickas även information om vilken returfunktion som ska initieras från servern då initieringskoden kört klart. Om operatören har möjlighet så returneras redan här all information om abonnemanget till webbklienten. Om detta sker så sparas denna information hos klienten och presenteras sedan i gränssnittet direkt efter avslutat mätning.


Vissa operatörer kan direkt svara på vilken uppkoppling användaren har, övriga levererar detta först senare i flödet.


Parallellt med detta sker en eventuell mätning. När mätningen gått klart sparas resultatet i databasen. När sedan funktionen som sparar mätresultatet i databasen är klar exekveras ett andra anrop till OPAPI och mätresultatet sparas hos aktuell operatör. I samma ögonblick sätts en timer som väntar 3 sekunder på ett svar från just anropad funktion. Om detta svar inte inkommit inom tidsgränsen så ignoreras eventuella därefter inkommande svar från OPAPI. Om däremot OPAPI svarar innan tidsgränsen passerat så uppdaterar vi mätresultatet med just inkommen information om abonnemanget. Därefter uppdateras webbsidan.


Om OPAPI klarar av att leverera information om användarens uppkoppling så låser vi möjligheten för hen att själv sätta denna genom att inaktivare knappen ”Gå tillbaka och ändra dina uppgifter”.